ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در کارته انصاری ,مزار
زلزله در ولایت بدخشان
ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در ولسوالی کهستان, انجیل, هرات
توزیع کمک به ولایت اروزگان , ولسوالی ترین کوت قریه خان آقا به تاریخ 18 ثور
سیلاب درولایت سرپل
سیلاب در ولایت کابل
سیلاب در ولایت پروان
زلزله در ولایت بدخشان
برف کوچ درولایت پروانافغانستان نیاز مبرم به راهکار و پالیسی قابل تطبیق با میتود های معیاری برای بیجا شده های داخلی دارد

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس مسئولیت مشترک برای ادغام پایدار عودت کنندگان داخلی افغانستان که از ...ادامه

مصاحبه اختصاصی محترم ویس احمد برمک

تصویر از جریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با تلویزیون خورشید، پیرامون برنامه ها وستراتیژی این وزارت....ادامه