سیلاب در کابل
ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در کارته انصاری ,مزار
زلزله بدخشان
ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در ولسوالی کهستان, انجیل, هرات
توزیع کمک به ولایت اروزگان , ولسوالی تین کوت قریه خان آقا به تاریخ 18 ثور
سیلاب درولایت سرپل
سیلاب در کابل
سیلاب در پروان
زلزله بدخشان
برف کوچ در پروانافغانستان نیاز مبرم به راهکار و پالیسی

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس مسئولیت مشترک برای ادغام پایدار عودت کنندگان داخلی افغانستان که از ...ادامه

تصاویرجریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس و

تصاویرجریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با تلویزیون خورشید، پیرامون برنامه ها وستراتیژی این وزارت....ادامه