افغانستان نیاز مبرم به راهکار و پالیسی قابل تطبیق با میتود های معیاری برای بیجا شده های داخلی دارد

منبع خبر: وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس مسئولیت مشترک برای ادغام پایدار عودت کنندگان داخلی افغانستان که از سوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به هدف....

ادامه →

برای 110 فامیل آسیب دیده در دو ولایت کشور بسته های مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد

منبع خبر: اخبار کابل

.برای 110 فامیل آسیب دیده در دو ولایت کشور بسته های مواد غذایی وغیر غذایی توزیع شد ریاست آمادگی مبارزه به حوادث ولایت پروان، برای ۵۶ آسیب دیده ناشی از جنگ و ناامنی که از ولایت کندز بیجا و در ولایت پروان جابجا گردیده اند، به هر فامیل ۲۵ کیلو برنج، ۲۴ لیتر روغن و۱۰ کیلو شکر توزیع نمود. همچنان موسسه CARE در هماهنگی با این ریاست، برای هر فامیل سه تخته کمپل ، دو تخته ترپال پلاستیکی، یک تخته فرش پلاستیکی، یک سیت آشپزخانه،یک بسته حفظ الصحه، یک بسته صحی زنانه و دوعدد بشکه تحت نظر هیت کمیسیون ولایتی توزیع نمودند.

ادامه →