نشست مشترک سازمان همکاری های جهان(ایکو) در مورد کاهش خطرات حوادث در افغانستان

منبع: آمریت نشرات

ادامه →

گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی

منبع: آمریت نشرات

ادامه →

کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورت پیرامون بیجاه شده گان ولایت کندز

منبع: آمریت نشرات

ادامه →