نشست مشترک سازمان همکاری های جهان(ایکو) در مورد کاهش خطرات حوادث در افغانستان
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورتنشست مشترک با وزارت مهاجرین در مورد بیجاه شده گان داخلی

نشست مشترک با وزارت مهاجرین در مورد بیجاه شده گان داخلی...Read More

Minister's Exclusive Interview With Khurshid TV

Wais Ahmad Barmak, Minister of State exclusive interview in the with Khurshid TV . the interview was held in Kabul Afghanistan...Read More