وظایف و مسوولیت ها

تنظیم وظایف وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث

فصل اول

احکام عمومی

منظوروضع  
ماده اول
این مقرره به منظورتنظیم وظایف وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث وضع گردیده است .

اهداف

ماده دوم
اهداف این مقرره عبارت اند از
:

1 - تشخیص، تعین وتنظیم  وظایف وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث .

2 - وقایه وجلوگیری ازوقوع احتمالی حوادث طبیعی وغیرطبیعی وکاهش خطرات ناشی ازآن .

3 - حفاظت انواع ملکیت ها وتامین رفاه ومصئونیت عامه دربرابرحوادث طبیعی وغیرطبیعی .

4 - مدیریت موثرحوادث به هدف کاهش مرگ ومیر، به حد اقل رساندن خسارات اقتصادی وحفظ دارائی های عامه ،دولتی، شخصی وخصوصی.

5 رهبری سالم اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث جهت اجرای بهترامورمربوطه .

رعایت اصول

ماده سوم 

ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث دراجرای وظایف خویش اصول ذیل را رعایت می­نماید:

 1. رعایت احکام قانون اساسی ، قانون آمادگی مبارزه باحوادث طبیعی، سایرقوانین واحکام این مقرره.
 2. شفافیت وحساب دهی .

      3. ارائه خدمات موثرومثمر درعرصه های کاری مربوطه .

 1. رعایت اصول همآهنگی در انجام تمامی فعالیت ها ی مدیریت حوادث با سایرادارات دولتی، نهاد های ملی و بین المللی ، جامعه مدنی وسایر مراجع ذیربط.
 2.  رعایت توازن ، تناسب و عدم تبعیض درتوزیع مواد وعرضه خدمات .
 3. ادغام کاهش خطردرفعالیت های احیائی وانکشافی .
 4. تقویت مصوونیت ورفاه عامه دربرابرخطرات وحوادث .

فصل دوم                         
وظایف وصلاحیت ها    
اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درمرکزودر ولایات ازطریق واحدهای دومی در عرصه ها ومراحل مختلف حادثه دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد :
درعرصه انسجام  امور کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث   

ماده چهارم

اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درمرکز مطابق قانون مدیریت حوادث مسئولیت تنظیم اموردارالانشاء کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث که دارای (17)عضو شامل وزارت های سکتوری وزیربط ، ادارات ودفاتر کلیدی ملل متحد میباشد،  ودرولایات ریاست های ولایتی مبارزه با حوادث که مسئولیت تنظیم امورسکرتریت دارالانشا کمیته های ولایتی مدیریت حوادث را به عهده دارند .

درعرصه هماهنگی
ماده پنجم
اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درعرصه هماهنگی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد

 1.  هماهنگی ومدیریت تمام فعالیت های مدیریت حوادث .
 2. هماهنگی درانسجام وتحقق مفاهیم اساسی مدیریت حوادث در مراحل مختلف حادثه.
 3. هماهنگی و نظا رت درامورپاکسازی اراضی ازماین ومهمات منفجرنا شده.
 4. همآهنگی در جهت تحقق فعالیت های کاهش خطر با نهادهائیکه در عرصه فعالیت های انکشافی کار می نمایند.
 5. همآهنگی ونظارت از چگونگی  تحقق اولویت ها واهداف چارچوب سندای پیرامون کاهش خطرات.
 6.  هماهنگی بین ادارات ذیربط و نهاد های بین المللی در خصوص فعالیت های مدیریت حوادث قبل ازحادثه و در حالات اضطرار.
 7. همآهنگی فعالیت ها درجهت اعمار ، بازسازی  واحیای مجدد بهتر از قبل سرپناه ها و تاسیسات زیربنایی که باالاثر حوادث تخریب گردیده باشند.

عرصه عملیات اضطراری

ماده ششم

 1. فعال نگهداشتن مرکزملی عملیات اضظرارومراکزولایتی مبارزه با حوادث.
 2. تدویر جلسات اضطراری واتخاذ تصامیم واقدامات عاجل درجهت پاسخدهی به حادثه.
 3. ارزیابی سریع وعاجل بعداز وقوع حادثه.
 4. سروی وارزیابی خسارات وارده ناشی از حادثه.
 5. تنظیم تسهیلات ترانسپورت هوائی به هدف نجات گیرماندگان حادثه وانتقال محموله های اولیه عاجل واضطراری.
 6. تشریک معلومات وارقام مربوط به حادثه به وزارت ها ونهاد های زیربط.
 7. همآهنگی کمکها درحالات اضطرار وپاسخدهی  جریان حادثه.
 8. بسیج منابع کمکهای بشری (نیازمندی های اولیه).
 9. همآهنگ ساختن وزارت های سکتوری، ادارات زیربط ونهاد های کمک کننده بین المللی دررسیدگی وپاسخدهی به حادثه.
 10. انسجام اعزام تیمهای جستجوونجات به ساحه حادثه.
 11. انسجام وتنظیم امور مربوط به نجات آسیب دیدگان حادثه وانتقال زخمیان ومصدومین .
 12. نظارت ساحوی از چگونگی تحقق فعالیت های نجات وکمک رسانی .
 13. بسیج منابع کمک رسانی و رسیدگی به وضعیت عاجل واضطراری بیجاشدگان داخلی.
 14. طرح پیشنهاد مساعدت های نقدی برای متضررین وتحقق آن درمطابقت به اصدار حکم مقام عالی کمیسیون دولتی مبارزه با حوادث.
 15.  محسوبی مصارفات بودجه اضطرار.

درعرصه وقایه وکاهش خطر
ماده هفتم
اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درعرصه وقایه وکاهش خطردارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد :

 1. اتخاذ تدابیر به منظوروقایه وجلوگیری ازوقوع احتمالی حوادث .
 2. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظورکاهش اثرات ناگوارحوادث .
 3. پیشبینی حوادث احتمالی وکاهش پیامد های آن .
 4. تشخیص نقاط آسیب پذیر ، شناخت خطر و آماده ساختن اطلس خطرات.
 5. اتخاذ تدابیر لازم برای بلند بردن موثریت کار جهت جلوگیری و از بین بردن اثرات ناگوار ناشی از حوادث.
 6. تطبیق پروژه های کوچک کاهش خطرات در محلات شدیداً معروض با خطر.

  برای ادارمه مطلب اینجا کلیک نمایید...

 

اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۶ - ۱۱:۳۴
Background image

دعوت نامه رسانه‌ای

کابل – افغانستان، قرار است امروز یک‌شنبه 26 حمل سال روان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طی کنفرانس مطبوعاتی از آخرین جزئیات تلفات، خسارات و رسیدگی‌ها برای متضرران ناشی از سیلاب‌ها . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۲:۴۵
Background image

دعوت نامه رسانه‌ای

کابل – افغانستان،  قراراست فردا پنج‌شنبه 16 حمل سال روان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همآهنگی با برنامه ماین پاکی افغانستان محفلی را به منظور تجلیل از روز بین المللی آگاهی از . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۱۳:۱۶
Background image